فراورده های گوشتی مهگوشت شمال

همبرگر ۳۰/ سوپری       ۲۸۰۰

همبرگر ۳۰/ معمولی       ۲۵۰۰

همبرگر ۶۰/ با جعبه        ۵۸۰۰

همبرگر ۶۰/سلفونی         ۵۵۰۰

همبرگر ۹۰/ ویژه با جعبه  ۱۰۰۰۰

کباب لقمه ۷۰/ ۴۵۰ گرمی  ۵۸۰۰

کباب لقمه ۷۰/ ۶۰۰گرمی   ۸۰۰۰

کباب لقمه ۳۰/ معمولی       ۳۰۰۰


لیست قیمت پنیر پیتزا

پنیر پیتزا ۲کیلوی مطهر      ۱۷۱۵۰

پنیر پیتزا ۵کیلوی برگزیده    ۱۱۲۰۰

پنیر پیتزا ۲کیلوی نعمت      ۱۰۵۰۰

پنیر پیتزا ۲٫۵کیلوی شیگالیو۱۲۳۰۰

پنیر پیتزا ۱٫۵ کیلوی کاله  ۱۶۸۰۰

پنیر پیتزا ۲کیلوی نکیسا    ۱۱۵۰۰

پنیر پیتزا ۲کیلوی پاکشیر   ۹۸۰۰

پنیر پیتزا ۲ کیلوی سی پان  ۱۱۵۰۰

پنیر ساندویج ۳کیلوی هدف ۱۰۲۰۰

پنیر پیتزا ۲کیلوی نیاوران  ۹۲۰۰