لیست قیمت همبرگرَ

فراورده های گوشتی مهگوشت شمال

همبرگر ۳۰/ سوپری       ۲۸۰۰

همبرگر ۳۰/ معمولی       ۲۵۰۰

همبرگر ۶۰/ با جعبه        ۵۸۰۰

همبرگر ۶۰/سلفونی         ۵۵۰۰

همبرگر ۹۰/ ویژه با جعبه  ۱۰۰۰۰

کباب لقمه ۷۰/ ۴۵۰ گرمی  ۵۸۰۰

کباب لقمه ۷۰/ ۶۰۰گرمی   ۸۰۰۰

کباب لقمه ۳۰/ معمولی       ۳۰۰۰